AANKOOP NIET VERPLICHT. EEN AANKOOP OF BETALING VAN WELKE AARD DAN OOK, VERGROOT NIET UW KANSEN OM TE WINNEN.

De Prijstrekking wordt uitgevoerd in overeenstemming met de Nederlandse Gedragscode voor promotionele spellen.

1. In aanmerking komend: De Survey Sampling Internationale prijstrekking (de ‘Prijstrekking’) is alleen toegankelijk voor legaal verblijvende inwoners van Nederland die geregistreerde leden zijn van een Panel van Survey Sampling International (‘SSI’) zoals hierin gedefinieerd of een gelieerd Panel dat wordt beheerd door SSI en voldoen aan de minimum leeftijdsvoorwaarden voor het betreffende Panel. Indien een in aanmerking komende deelnemer de leeftijd van achttien (18) jaar nog niet heeft bereikt, moet een wettelijke voogd of ouder van de deelnemer instemmen met de deelname van de deelnemer aan de Prijstrekking. De Organisator kan om bewijs van leeftijd of toestemming door de ouder of lokale voogd vragen. Medewerkers van Survey Sampling International, LLC, HelloWorld, Inc. en hun respectievelijke moeder-, dochter- en gelieerde bedrijven en leveranciers, verkopers en tussenpersonen, evenals hun respectievelijke gezinsleden en leden van het huishouden komen niet in aanmerking. De Prijstrekking is onderworpen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. Deelname vertegenwoordigd de volledige en onvoorwaardelijke instemming van de deelnemer met deze officiële regels en de beslissingen van de Organisator (zoals hierin gedefinieerd) en Beheerder (zoals hierin gedefinieerd), die definitief en bindend zijn in alle aangelegenheden met betrekking tot de Prijstrekking. Het winnen van de prijs is afhankelijk van het voldoen aan alle vereisten die hierin uiteen worden gezet.

2. Organisator: Survey Sampling International, LLC, 6 Research Drive, Shelton, CT 06484, VS. Beheerder: HelloWorld, Inc., 3000 Town Center, Suite 2100, Southfield, MI 48075, VS. Het doel van de Prijstrekking is om de diensten van de Organisator te promoten.

3. Tijdsplanning: De Prijstrekking begint op 1 juli 2018 om 01:00 uur Midden-Europese tijd (‘MET’) en eindigt op 1 oktober 2018 om 00:59 uur MET (de ‘Actieperiode’). De computer van de Organisator is het officiële tijdsregistratie-apparaat voor de Prijstrekking.

 

Trekkings-periode

Begint om 0:01 GMT

Eindigt om 23:59 GMT

Trekkings-datum

1

1 juli 2018

30 september 2018

11 oktober 2018

2

1 oktober 2018

31 december 2018

10 januari 2019

3

1 januari 2019

31 maart 2019

11 april 2019

4

1 april 2019

30 juni 2019

11 juli 2019

De computer van de Promotor is het officiële tijdsaanduidingsapparaat voor de Prijstrekking.

 

4. Hoe u mee kunt doen:

  1. Deelname aan een Panel.  De Organisator verzamelt gegevens van personen die deelnemen aan een van haar Websites die zijn gewijd aan het uitvoeren van consumentenonderzoeken (‘Panels’). Om deel te nemen aan de Prijstrekking moet u lid zijn van een Panel. Voor toegang tot een lijst met Panels die voor uw rechtsgebied beschikbaar zijn raadpleegt u: http://akamai.eprizecdn.net/SurveySamplingInternational/Reward Terms & Privacy.pdf. Mogelijk bent u al lid van een Panel of kunt u zich tijdens de Actieperiode registreren om gratis lid te worden van een Panel. U verwerft geen inzending door u te registreren, maar u kunt niet deelnemen aan een enquête zonder een geregistreerd lid van een Panel te zijn.
  2. Deelnemen aan een enquête. Tijdens de Actieperiode zal de Organisator leden van de Panels uitnodigen om deel te nemen aan enquêtes die vragen om reacties en antwoorden op vragenlijsten van enquêtes. Wanneer u een enquête invult, ontvangt u één (1) inzending voor de prijstrekking. Indien u de vragenlijst niet kunt invullen omdat u een melding of bericht met ‘uitgesloten’ of een bericht ‘quotum vol’ ontvangt wanneer u probeert een enquête in te vullen bij een pogingen om een enquête in te vullen, ontvangt u ook één (1) inzending voor de Prijstrekking.
  3. Punten inwisselen. De Organisator heeft een Beloningsprogramma voor diegenen die lid zijn van een Panel. Informatie over het Beloningsprogramma is beschikbaar op http://akamai.eprizecdn.net/SurveySamplingInternational/Reward Terms & Privacy.pdf. Conform de bepalingen van het Beloningsprogramma kan men punten verdienen wanneer men een enquête invult. De punten kunnen dan voor verschillende opties worden gebruikt. Een van de manieren waarop ze kunnen worden gebruikt is om ze ‘in te wisselen’ voor een inzending voor deze Prijstrekking. Om de punten voor een inzending in te wisselen, kunnen deelnemers inloggen op hun Panel-account en op de link voor de pagina ‘Beloningen Claimen’ klikken. Selecteer de beloningsoptie Prijstrekking om het aantal punten te bekijken dat nodig is om in te wisselen voor één (1) inzending. Bij het maken van deze selectie, ontvangt u één (1) inzending van de prijstrekking.

Deelnamebeperkingen. Elke in aanmerking komende deelnemer moet zijn/haar eigen e-mailadres hebben, onafhankelijk van het e-mailadres van een andere in aanmerking komende deelnemer. Elke poging van een deelnemer om deelnames te verkrijgen door gebruik te maken van meerdere/verschillende e-mailadressen, identiteiten, registraties en aanmeldingen, of enige andere methode(s), maakt alle deelnames van die deelnemer ongeldig en kan deze persoon onderwerpen aan aanvullende sancties of boetes in overeenkomstig de toepasselijke bepalingen en voorwaarden voor het Panel. Het gebruik van een geautomatiseerd systeem om deel te nemen aan de Prijstrekking is ten strengste verboden en leidt tot diskwalificatie en alle deelnames die via een dergelijk geautomatiseerd systeem worden ingediend of ontvangen worden ongeldig verklaard. Noch de Organisator, noch de Beheerder zijn verantwoordelijk voor verloren, late, onvolledige, ongeldige, onbegrijpelijke of verkeerd geadresseerde gegevens of inzendingen die worden gediskwalificeerd en ongeldig worden verklaard. In het geval van een geschil over de identiteit van een deelnemer, wordt de geautoriseerde accounthouder (zoals hierin gedefinieerd) van het e-mailadres gebruikt door of verbonden met de in aanmerking komende deelnemer, geacht de deelnemer te zijn. De ‘geautoriseerde accounthouder’ is de natuurlijke persoon aan wie een e-mailadres is toegewezen door een internetprovider, online serviceprovider, internetserviceprovider of enige andere organisatie die verantwoordelijk is voor het toewijzen van e-mailadressen voor het domein dat is gekoppeld aan het ingediende adres. Aan potentiële winnaars kan worden gevraagd om aan te tonen dat zij de geautoriseerde accounthouder zijn.

5. Trekking van de prijs en verificatie van potentiële winnaar: Het winnen is afhankelijk van het voldoen aan alle bepalingen en voorwaarden van, en het voldoen aan alle vereisten opgenomen in deze Officiële Regels. De Beheerder, een onafhankelijk oordelende organisatie, selecteert willekeurig één (1) potentiële winnaar van de Prijstrekking uit alle in aanmerking komende inzendingen die tijdens de Actieperiode zijn ontvangen. De trekking vindt plaats in de kantoren van de Beheerder op het hierboven vermelde adres, op 11 oktober 2018 17:00 uur MET. De potentiële winnaar wordt op de dag na de prijstrekking per e-mail op de hoogte gebracht. Behalve waar het is verboden, kan de potentiële winnaar worden gevraagd om de documentatie voor de winnaar te ondertekenen en retourneren, zoals door de Organisator naar eigen goeddunken is bepaald, om het in aanmerking komen van te bevestigen, de Organisator en Beheerder vrij te stellen van aansprakelijkheid of voor enige andere reden die noodzakelijk wordt geacht door de Organisator. Indien de potentiële winnaar nog niet meerderjarig is, moet de ouder of wettelijke voogd van de potentiële winnaar alle benodigde documenten ondertekenen en retourneren, waaronder de uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van de naam, gelijkenis, foto, stem, meningen van de minderjarige en/of woonplaats stad/dorp en staat/regio/provincie overeenkomstig Artikel 8 hieronder, en uitdrukkelijke toestemming verlenen voor gegevensverwerking overeenkomstig Artikel 12 hieronder. Indien er documentatie is vereist, moet deze door de Organisator of Beheerder binnen het tijdsbestek dat is aangegeven op het moment van de eerste melding van het winnen worden ontvangen, anders verliest de potentiële winnaar de prijs. Indien er geen contact kan worden opgenomen met de potentiële winnaar, deze tekortschiet bij het ondertekenen en retourneren van de vereiste documentatie (indien van toepassing) of de prijs als onbestelbaar wordt geretourneerd, verliest de potentiële winnaar alle rechten op en/of van de prijs. Het ontvangen van een prijs is afhankelijk van de naleving van deze Officiële Regels. In het geval dat de potentiële winnaar om welke reden dan ook wordt gediskwalificeerd, zal de Beheerder de betreffende prijs toekennen aan een alternatieve winnaar na een willekeurige trekking uit alle resterende in aanmerking komende inzendingen uit het betreffende land. Er worden slechts drie (3) alternatieve trekkingen gehouden, waarna de prijs niet meer wordt toegekend. Prijzen worden ongeveer tien (10) tot twaalf (12) weken na de verificatie van de winnaar vervuld.

6. Prijs: EEN (1) HOOFDPRIJS: € 2.000. De prijs wordt toegekend als contant geld of als equivalent in contanten. Er kan aan de winnaar worden gevraagd om een overschrijving account in te stellen, op aanwijzing van de Organisator, om zijn/haar prijs te ontvangen. De prijs is niet overdraagbaar en er vindt geen vervanging plaats, tenzij hierin voorzien naar eigen goeddunken van de Organisator. De Organisator behoudt zich het recht voor om een prijs te vervangen door een prijs van gelijke of hogere waarde als de toegewezen prijs om welke reden dan ook niet meer beschikbaar zou zijn. Noch de Organisator, noch de Beheerder is aansprakelijk of verantwoordelijk voor verloren, gestolen of zoekgeraakte prijzen.DE WINNAAR IS VERANTWOORDELIJK VOOR ALLE BELASTINGEN EN HEFFINGEN IN VERBAND MET HET ONTVANGEN VAN DE PRIJS EN/OF GEBRUIK EN MELDING AAN DE FISCALE AUTORITEIT. De waarschijnlijkheid (kansen) om een prijs te winnen, hangt af van het aantal geldige inzendingen die van Panelleden zijn ontvangen tijdens de Actieperiode.

7. Vrijwaring: Voor zover wettelijk is toegestaan, door deelname aan de Prijstrekking, stemt elke deelnemer ermee in om de Organisator, de Beheerder en hun respectievelijke dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, leveranciers, distributeurs, reclame-/promotiebureaus en prijsleveranciers, en elk van hun respectievelijk moederbedrijven en alle functionarissen, directeuren, werknemers en tussenpersonen van het bedrijf (samen de ‘Gevrijwaarde Partijen’) uit te sluiten en te vrijwaren van elke aansprakelijkheid van en tegen elke vordering of rechtsvordering, waaronder, maar niet beperkt tot, persoonlijk letsel, overlijden of schade aan of verlies van eigendommen die uit deelname aan de Prijstrekking of ontvangst of gebruik of misbruik van een prijs zijn en of zullen ontstaan. Deze Vrijwaring is niet van toepassing op vorderingen voor persoonlijk letsel of overlijden veroorzaakt door nalatigheid van de Gevrijwaarde Partijen.

8. Publiciteit: Uitgezonderd waar dit is verboden, vertegenwoordigt het winnen van een prijs in de Prijstrekking de toestemming van de winnaar voor het gebruik door de Organisator en/of zijn tussenpersonen van de naam, gelijkenis, foto, stem, meningen en/of woonplaats stad/dorp en staat/regio/provincie van de winnaar voor promotionele doeleinden in alle media, wereldwijd, zonder verdere betaling of tegenprestatie en zonder kennisgeving en/of toestemming.

9. Algemene voorwaarden: De Organisator behoudt zich het recht voor om de Prijstrekking of een deel daarvan te annuleren, op te schorten en/of te wijzigen als fraude, technische fouten, menselijke fouten of andere factoren de integriteit of de goede werking van de Prijstrekking schaden, zoals naar eigen goeddunken door de Organisator bepaald. In een dergelijk geval kan de Organisator, naar eigen goeddunken, ervoor kiezen om een willekeurige trekking te houden uit alle in aanmerking komende inzendingen die tot aan de datum van beëindiging zijn ontvangen voor een van de of alle prijzen die hierin worden aangeboden. De Organisator behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, personen te diskwalificeren die volgens hem/haar met het toegangsproces of de uitvoering van de Prijstrekking hebben geknoeid of die in strijd handelen met deze Officiële Regels of op onsportieve of ontwrichtende wijze handelen. Elke poging van een persoon om opzettelijk de legitieme uitvoering van de Prijstrekking te ondermijnen, kan een overtreding zijn van het strafrechtelijk en burgerlijk recht, en mocht een dergelijke poging worden gedaan, behoudt de Organisator zich het recht voor om een schadevergoeding te vorderen van een dergelijke persoon voor zover dat bij wet is toegestaan. Het nalaten door de Organisator om een voorwaarde van deze Officiële Regels af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van die bepaling.

10. Aansprakelijkheidsbeperkingen: De Gevrijwaarde Partijen zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor: (1) elke onjuiste of onnauwkeurige informatie, hetzij veroorzaakt door deelnemers, drukfouten of door enige apparatuur of programmering verbonden aan of gebruikt in de Prijstrekking; (2) technische storingen van welke aard dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot, storingen, onderbrekingen of verbreken van verbindingen van telefoonlijnen of netwerkhardware of -software; (3) ongeautoriseerde menselijke tussenkomst in enig deel van het inzendingsproces of de Prijstrekking; (4) technische of menselijke fouten die zich kunnen voordoen in de administratie van de Prijstrekking of de verwerking van inzendingen; (5) te late, verloren, onbestelbare, beschadigde of gestolen post/mail; of (6) enig letsel of schade aan personen of eigendommen die direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, kan worden veroorzaakt door de deelname van de deelnemer aan de Prijstrekking of de ontvangst of het gebruik of misbruik van een prijs. Indien om welke reden dan ook wordt bevestigd dat een inzending van een deelnemer is geweigerd, is verloren gegaan of anderszins is vernietigd of is beschadigd, is de enige middel voor de deelnemer een andere inzending voor de Prijstrekking, om een andere inzending voor de Prijstrekking toe te kennen, indien dit mogelijk is. Indien de Prijstrekking, of een deel daarvan, om welke reden dan ook wordt beëindigd, kan de Organisator naar eigen goeddunken ervoor kiezen om een willekeurige trekking te houden uit alle in aanmerking komende inzendingen die tot aan de datum van beëindiging zijn ontvangen voor een of alle prijzen hierin aangeboden. Niet meer dan alleen het vermelde aantal prijzen wordt toegekend. In het geval dat productie, technische, seeding, programmering of andere redenen ertoe leiden dat meer dan het vermelde aantal prijzen zoals uiteen is gezet in deze Officiële Regels beschikbaar is en/of wordt gevorderd, behoudt de Organisator zich het recht voor om alleen het vermelde aantal prijzen toe te kennen via een willekeurige trekking onder alle legitieme, niet toegekende, in aanmerking komende vorderingen op de prijs.

11. Geschillen: Uitgezonderd waar dit is verboden, en voor zover maximaal toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, stemt de deelnemer ermee in dat: (1) alle geschillen, vorderingen en rechtsvorderingen die voortkomen uit of verband houden met deze Prijstrekking of een enige toegekende prijs, afzonderlijk zullen worden opgelost, zonder toevlucht te nemen tot enige vorm van collectieve actie, en uitsluitend door de Districtsrechtbank van de VS voor het Oostelijke District van Michigan (Zuidelijke Divisie) of de betreffende Michigan Staatsrechtbank in Oakland County, Michigan, VS; (2) enige en alle vorderingen, vonnissen en beloningen beperkt zijn tot de werkelijk gemaakte onkosten, waaronder kosten verbonden aan het deelnemen aan deze Prijstrekking, maar in geen enkel geval honoraria van advocaten; en (3) ONDER GEEN ENKELE VOORWAARDE DE DEELNEMER TOESTEMMING ZAL KRIJGEN OM PRIJZEN TE ONTVANGEN EN DE DEELNEMER DOET HIERBIJ AFSTAND VAN ALLE RECHTEN OP SCHADEVERGOEDING, INDIRECTE, REPRESSIEVE, INCIDENTELE EN VERVOLGSCHADE EN ALLE OVERIGE SCHADE, ANDERS DAN VOOR FEITELIJKE CONTANTE UITGAVEN, EN ALLE RECHTEN OP SCHADE VERMENIGVULDIGD OF ANDERSZINS VERHOOGD. Alle kwesties en vragen met betrekking tot de constructie, geldigheid, interpretatie en afdwingbaarheid van deze Officiële Regels, of de rechten en plichten van de deelnemer en de Organisator in verband met de Prijstrekking, zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van de Staat Michigan, VS, zonder inachtneming van enige rechtskeuze of conflictenrecht (ongeacht of dit afkomstig is van de Staat Michigan, VS, of enig ander rechtsgebied), waardoor de wetten van enig ander rechtsgebied dan de Staat Michigan, VS, zouden worden toegepast.

12. Persoonsgegevens van de deelnemer: Wanneer u lid wordt van een Panel, verstrekt u bepaalde persoonsgegevens aan de Organisator, waaronder uw naam en een geldig e-mailadres. Voor dit doel is de Organisator een gegevensbeheerder van alle persoonsgegevens die u verstrekt. De persoonsgegevens worden gebruikt voor het beheer van de Prijstrekking, contact op te nemen met potentiële winnaars en de prijzen toe te wijzen en voor overige doelen die worden vermeld in het Privacybeleid van de Organisator. De verwerking van uw persoonlijke gegevens voor deze doelen is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract tussen u en de Organisator bij het lid worden van een Panel en deelname aan de prijstrekking. Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de tijd zolang u een Panellid bent. Indien u als winnaar bent geselecteerd, worden de aanvullende gegevens die van u zijn verzameld, bewaard zolang als noodzakelijk is voor het beheer van de Prijstrekking en, indien van toepassing, voor de duur van de Publiciteit Lancering. Uw persoonsgegevens worden vervolgens gearchiveerd om te worden gebruikt in geval van een geschillenbeslechting of geschil voor de toepasselijke verjaringstermijn of zo lang als is vereist door toepasselijke wetgeving, waarna uw persoonsgegevens worden verwijderd. Alle persoonsgegevens die aan de Organisator worden verstrekt, worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Indien u in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland woonachtig bent, voldoen wij aan de toepasselijke wettelijke vereisten die adequate waarborgen bieden voor de overdracht van persoonsgegevens van het land waarin u woonachtig bent naar de Verenigde Staten, door afzonderlijk toestemming van u te verkrijgen voor de overdracht. Ga voor meer informatie over hoe de Organisator de persoonsgegevens die u indient verwerkt en om een lijst met panels te bekijken naar http://akamai.eprizecdn.net/SurveySamplingInternational/Reward Terms & Privacy.pdf. (“Privacybeleid van de Organisator”). Het Privacybeleid bevat nadere informatie met betrekking tot alle rechten die u hebt met betrekking tot de gegevens die u verstrekt. Om deze rechten uit te oefen neemt u contact op met de Organisator door te schrijven naar: ‘personal data’, c/o Survey Sampling International, LLC, 6 Research Drive, Shelton, CT 06484, U.S.A., Attn: Legal Department; of privacy@surveysampling.com. De Beheerder ontvangt alleen persoonsgegevens van de potentiële winnaars en handelt in de hoedanigheid van een gegevensverwerker die dergelijke persoonsgegevens verwerkt in opdracht van de Organisator. Voor meer informatie over hoe de Beheerder persoonsgegevens in verband met de prijstrekking zal verwerken, raadpleegt u het privacybeleid van de Beheerder op http://www.HelloWorld.com/privacy-policy. De overheid van de VS behoudt toegangsrechten, en persoonsgegevens kunnen onderworpen zijn aan verdere verwerking zonder algehele juridische beperkingen (d.w.z. de Organisator en/of de Beheerder kan op grond van wetgeving van de VS verplicht zijn om mijn persoonsgegevens te delen met overheidsinstanties, rechtbanken of andere regelgevingsinstanties van de VS). U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In Nederland is de toezichthouder voor gegevensbescherming de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl).

13. Scheidbaarheid: Indien de toepassing van enige bepaling van deze Officiële Regels op enige bepaalde feiten of omstandigheden om enige reden ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar wordt verklaard door een rechtbank, arbitragepanel of andere rechtbank met bevoegde jurisdictie, dan zullen (a) de geldigheid, wettelijkheid en de afdwingbaarheid van een bepaling die van toepassing is op andere bijzondere feiten of omstandigheden, en de overige bepalingen van deze Officiële Regels, op geen enkele manier hierdoor worden aangetast of verminderd; en zal (b) een dergelijke bepaling voor zover maximaal mogelijk is worden gehandhaafd. Bovendien zal indien een bepaling in deze Officiële Regels om welke reden dan ook buitensporig ruim wordt geacht wat betreft duur, geografische reikwijdte, activiteit of onderwerp, worden geïnterpreteerd door deze te limiteren en te beperken, voor zover uitvoerbaar in die mate, verenigbaar met toepasselijk recht.

14.  Winnaarslijst: Ga voor een lijst met de winnaar naar http://bit.ly/2HnFFlZ. De winnaarslijst zal worden geplaatst nadat de verificatie van de winnaar is voltooid.

15. Klachten: Klachten over de Prijstrekking kunnen worden gemeld door contact met de Organisator op te nemen via privacy@surveysampling.com. De Organisator zal redelijke inspanningen leveren om een dergelijke klacht binnen drie (3) weken te beantwoorden. Indien de deelnemer van mening is dat zijn/haar klacht niet adequaat is behandeld, kan hij/zij een klacht indienen bij de: Kansspelautoriteit, Postbus 20301, 2500 EH Den Haag.

16. Officiële Regels: Deze Officiële Regels en overige informatie zijn beschikbaar op http://akamai.eprizecdn.net/SurveySamplingInternational/Reward Terms & Privacy.pdf

© 2018 HelloWorld, Inc. Alle rechten voorbehouden.
© 2018 Survey Sampling International, LLC. Alle rechten voorbehouden.