GEEN AANKOOP NODIG. EEN AANKOOP OF ENIGE VORM VAN BETALING HEEFT GEEN ENKELE INVLOED OP DE KANS OM TE WINNEN.

De loterij wordt uitgevoerd in overeenstemming met de Nederlandse Gedragscode promotionele kansspelen. 


1. Deelnamevoorwaarden: Aan de loterij Survey Sampling International (de loterij) mogen uitsluitend ingezetenen van Nederland deelnemen die geregistreerde leden zijn van een Sample Survey International of een geaffilieerd panel onder toezicht van SSI (het panel) en voldoen aan de verplichte minimumleeftijd voor het betreffende panel. Als een in aanmerking komende deelnemer nog niet de achttienjarige leeftijd (18) heeft bereikt, moet een voogd(es) of ouder van de deelnemer erin toestemmen dat de deelnemer aan de loterij deelneemt. De sponsor kan het verzoek doen om een geboortebewijs of de schriftelijke toestemming van een ouder of voogd(es) te overleggen. Van deelname uitgesloten zijn werknemers van Survey Sampling Internationale, LLC, HelloWorld, LLC en hun respectieve moedermaatschappijen, dochterondernemingen en gelieerde bedrijven en leveranciers, aanbieders en agenten, evenals hun respectieve familie en huisgenoten. Op de sweepstakes is alle toepasselijke wet- en regelgeving van toepassing. Door deelname gaat de deelnemer volledig en onvoorwaardelijk akkoord met deze spelregels en de beslissingen van de sponsor (nader omschreven in deze overeenkomst) en beheerder (nader omschreven in deze overeenkomst) die definitief en bindend zijn in alle aangelegenheden over deze loterij. Om de prijs te kunnen winnen, moet aan alle eisen in deze spelregels zijn voldaan.

2. Sponsor: Survey Sampling International, LLC, 6 Research Drive, Shelton, CT 06484, VS. Beheerder: HelloWorld, Inc., 3000 Town Center, Suite 2100, Southfield, MI 48075, VS. Het doel van de loterij is om de diensten van de sponsor te promoten.

3. Tijdschema: De loterij begint om 01:00 Centrale Europese Tijd (CET) op 1 april 2018, en eindigt om 00:59 CET op 30 juni 2018 (de loterijperiode).  De officiële tijdwaarnemer voor de loterij is de computer van de sponsor.

4. Aanmelding:

  1. Deelname aan een panel.  De sponsor verzamelt gegevens van personen die deelnemer zijn op een van de websites van de sponsor waarop de sponsor consumentenenquêtes (panels) uitvoert.  Om deel te kunnen nemen aan de loterij, moet u lid van een panel zijn.  Ga naar http://akamai.eprizecdn.net/SurveySamplingInternational/Reward Terms & Privacy.pdf voor een panellijst in uw rechtsgebied.  U kunt al lid zijn van een panel of u kunt u registreren om u gratis bij een panel aan te sluiten tijdens de loterijperiode.  U verdient geen loterijbriefje door u te registreren, maar u kunt niet deelnemen aan een enquête zonder geregistreerd lid te zijn van een panel.
  2. Deelname aan een enquête. De sponsor nodigt tijdens de promotieperiode panelleden uit om deel te nemen aan enquêtes met vragen waarop ze worden gevraagd te reageren of een antwoord te geven.  Nadat u een enquête hebt ingevuld, krijgt u één (1) loterijbriefje in de loterij. Ook als u de enquête niet kunt invullen omdat u een ‘komt niet in aanmerking’ of ‘quota bereikt’ melding krijgt terwijl u een enquête probeert in te vullen, krijgt u één (1) loterijbriefje voor de loterij.
  3. Punten inwisselen.  De sponsor heeft een beloningspuntenprogramma voor personen die lid zijn van een panel.  Meer informatie over het beloningspuntenprogramma kunt u vinden op http://akamai.eprizecdn.net/SurveySamplingInternational/Reward Terms & Privacy.pdf. Er zijn conform de voorwaarden van het beloningspuntenprogramma punten te verdienen door een enquête in te vullen.  Punten kunnen vervolgens voor diverse mogelijkheden worden benut.  Een van de manieren waarop ze kunnen worden gebruikt, is ze 'in te wisselen’ voor een loterijbriefje voor deze loterij.  Deelnemers kunnen beloningspunten inwisselen door zich aan te melden bij hun panelaccount en op de link naar de pagina om beloningspunten in te wisselen, te klikken. Selecteer de beloningsoptie voor prijstrekking om te zien hoeveel punten u nodig hebt voor één (1) loterijbriefje.  Nadat u deze optie hebt geselecteerd, krijgt u één (1) loterijbriefje in de loterij.

Aanmeldingsbeperkingen. Elke in aanmerking komende deelnemer moet zijn/haar eigen e-mailadres hebben dat anders is dan de e-mailadressen van andere in aanmerking komende deelnemers. Elke poging van een deelnemer om meer loterijbriefjes te verkrijgen door meerdere/andere e-mailadressen, identiteiten, inschrijvingen en aanmeldingen op te geven of enige andere methode te gebruiken, heeft tot gevolg dat de loterijbriefjes van die deelnemer nietig worden verklaard. Daarnaast kan een dergelijke deelnemer conform de algemene voorwaarden van het betreffende panel sancties of boetes worden opgelegd.  Het gebruik van geautomatiseerde systemen voor deelname aan de loterij is strikt verboden en heeft diskwalificatie tot gevolg. Alle loterijbriefjes die via een dergelijk geautomatiseerd systeem binnen komen, worden nietig verklaard. De sponsor noch de beheerder is verantwoordelijk voor verloren, te laat ingezonden, onvolledige, ongeldige, onduidelijke of verkeerd geplaatste gegevens of loterijbriefjes. Deze inzendingen worden gediskwalificeerd. Bij een geschil over de identiteit van een deelnemer wordt de gemachtigde accounthouder (conform de beschrijving in deze spelregels) van het e-mailadres dat voor de aanmelding is gebruikt, geacht de deelnemer te zijn. De gemachtigde accounthouder is de bij een e-mailadres behorende natuurlijke persoon in de administratie van een internetprovider, online serviceprovider of enige andere organisatie die verantwoordelijk is voor toewijzing van een e-mailadres voor het domein dat bij het ingezonden adres behoort. We kunnen mogelijke winnaars vragen om bewijs van eigendom van zijn of haar e-mailaccount te overleggen. 

5. Prijstrekking en verificatie van de mogelijke winnaar: Er moet aan de algemene voorwaarden en alle verplichtingen in deze spelregels zijn voldaan om te kunnen winnen. De beheerder, een onafhankelijke juryorganisatie, selecteert één (1) mogelijke loterijwinnaar uit alle aanmeldingen die in aanmerking komen en tijdens de promotieperiode zijn ontvangen. De prijstrekking vindt plaats op 11 juli 2018 om 17.00 uur CET op het kantoor van de beheerder op het adres dat in deze spelregels is vermeld. We lichten de mogelijke winnaars de dag nadat de prijstrekking heeft plaatsgevonden via e-mail in over zijn of haar prijs. Behalve waar verboden, kan de sponsor naar eigen goeddunken de winnaar verplichten documentatie te ondertekenen en retourneren om te kunnen controleren of de winnaar in aanmerking komt voor de prijs, de sponsor en beheerder te vrijwaren van aansprakelijkheid, of om een andere door de sponsor noodzakelijk geachte reden. Voor een mogelijke winnaar die nog niet meerderjarig is, moeten de ouders of voogd van de mogelijke winnaar alle vereiste documenten ondertekenen en retourneren. Indien documentatie verplicht is, moet deze binnen de periode die is aangegeven bij de oorspronkelijke kennisgeving van de prijs door de sponsor of beheerder zijn ontvangen, anders verbeurt de mogelijke winnaar zijn of haar prijs. Indien geen contact kan worden opgenomen met de mogelijke winnaar of als hij of zij nalaat binnen de voorgeschreven tijd de verplichte documentatie (indien van toepassing) te ondertekenen en retourneren of de prijs als onbestelbaar wordt geretourneerd, verliest de mogelijke winnaar alle rechten op de prijs. De ontvangst van een prijs is afhankelijk van naleving van deze spelregels. In het geval dat de mogelijke winnaar, ongeacht de reden, wordt gediskwalificeerd, selecteert de beheerder een plaatsvervangende winnaar in een blinde trekking uit alle resterende loterijbriefjes in dat land. Er worden slechts drie (3) trekkingen voor plaatsvervangende winnaars gehouden; daarna blijft de prijs onuitgereikt. Prijzen worden circa tien (10) tot twaalf (12) weken na verificatie van de winnaar toegezonden.

6. De prijs: ÉÉN (1) HOOFDPRIJS: € 2.000 De prijs wordt à contact of daaraan gelijkwaardig uitgereikt. De sponsor kan de winnaar verplichten om een overboekingsrekening te openen om de prijs in ontvangst te kunnen nemen. Tenzij dit in deze algemene voorwaarden is opgenomen en naar eigen goeddunken van de sponsor, is de prijs niet overdraagbaar en wordt niet vervangen. De sponsor behoudt zich het recht voor om een prijs te vervangen door een andere prijs van gelijke of hogere waarde als de genoemde prijs om enige reden niet beschikbaar is. De sponsor noch de beheerder is aansprakelijk of verantwoordelijk voor verloren, gestolen of zoekgeraakte prijzen. De winnaar is verantwoordelijk voor het afdragen van alle belasting en de kosten die verbonden zijn aan de ontvangst en/of het gebruik van de prijs EN OPGAVE AAN DE BELASTINGDIENST. Hoe groot de kans op winnen is, hangt af van het aantal geldige aanmeldingen die panelleden in de loterijperiode binnen krijgen.

7. Vrijwaring: Voor zover dit wettelijk is toegestaan gaat elke winnaar door aanmelding voor deze loterij ermee akkoord de sponsor, de beheerder en hun respectieve dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, leveranciers, distributeurs, reclamebureaus en loterijbedrijven evenals hun respectieve moedermaatschappijen en de functionarissen, directeuren, werknemers en agenten (gezamenlijk de gevrijwaarde partijen) te vrijwaren van of tegen alle aanspraken of vorderingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot persoonlijk letsel, overlijden of schade aan of verlies van eigendommen die voortvloeit uit de deelname aan de loterij of de ontvangst of het gebruik of misbruik van een prijs. Deze vrijwaring geldt niet voor eisen voor opgelopen persoonlijk letsel of overlijden ten gevolge van de nalatigheid van de gevrijwaarde partijen.

8. Publiciteit: Behalve waar dit verboden is, betekent het winnen van een prijs dat de winnaar ermee akkoord gaat dat de sponsor en zijn agenten zonder verdere betalings- of vergoedingsverplichtingen de naam, gelijkenis, foto, stem, meningen en/of woonplaats en provincie voor loterijdoeleinden mag gebruiken in alle media wereldwijd zonder de winnaar erover in te lichten en/of toestemming te hebben verkregen.

9. Algemene voorwaarden: De sponsor behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de loterij deels of geheel te annuleren, uit te stellen en/of te wijzigen indien fraude, technische mankementen, een menselijke fout of een andere factor de integriteit of juiste werking van de loterij aantast. In deze gevallen kan de sponsor naar eigen goeddunken ervoor kiezen in een willekeurige trekking een andere winnaar te selecteren uit alle aanmeldingen die tot de stakingsdatum zijn binnengekomen voor alle prijzen die in deze spelregels worden aangeboden.  De sponsor behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken iedere persoon te diskwalificeren die naar zijn mening het aanmeldingsproces of de werking van de loterij hebben gemanipuleerd of in strijd met deze spelregels of een andere loterij handelen of zich onsportief of storend gedragen. Alle pogingen van wie dan ook om de legitieme werking van de loterij met opzet te ondermijnen, kan in strijd zijn met het strafrecht of burgerlijk recht, en de sponsor behoudt zich het recht voor om bij dergelijke pogingen tegen die persoon een vordering in te dienen tot de hoogst mogelijke schadevergoeding die de wet toestaat. Wanneer de sponsor een voorwaarde van deze spelregels niet afdwingt, houdt dit geen verklaring van afstand in van die bepaling. 

10. Beperking van aansprakelijkheid: De gevrijwaarde partijen zijn aansprakelijk noch verantwoordelijk voor: (1) alle onjuiste of onvolledige informatie, ongeacht of dit ten gevolge is van deelnemers, fouten in drukwerk of van de apparatuur of programmering die aan de loterij is gekoppeld of ervoor wordt gebruikt; (2) technische fouten van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot defecten, storingen of verbrekingen in de telefoonverbindingen, of van de hardware of software van het netwerk; (3) menselijk ingrijpen in een deel van of het gehele deelnameproces of de loterij; (4) technische of menselijke fouten die kunnen optreden in de administratie van de loterij of de verwerking van aanmeldingen; (5) te laat bezorgde, verloren geraakte, onbestelbare, beschadigde of gestolen post; of (6) alle door personen opgelopen letsel of schade aan eigendommen die direct of indirect, deels of geheel het gevolg kunnen zijn van deelname aan de loterij of van de ontvangst of het gebruik of misbruik van prijzen. In het geval is bevestigd dat om enige reden de registratie van een deelnemer per ongeluk is verwijderd, verloren geraakt of anderszins vernietigd of beschadigd, is een nieuwe registratie voor de prijstrekking, indien dit nog mogelijk is en de loterij niet is gestaakt, de enige remedie voor de deelnemer.  In het geval dat de loterij om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk is gestaakt, kan de sponsor naar eigen goeddunken besluiten om voor één of alle aangeboden prijzen een willekeurige trekking te houden onder alle in aanmerking komende aanmeldingen die tot de stakingsdatum zijn binnengekomen. Er zullen niet meer dan het vermelde aantal prijzen worden uitgereikt. In het geval dat om productie-, technische, uitzettings-, programmerings- of andere redenen meer prijzen beschikbaar zijn en/of op meer prijzen aanspraak is gemaakt dan het aantal prijzen vermeld in deze spelregels, behoudt de sponsor zich het recht voor uitsluitend het vermelde aantal prijzen uit te reiken door een blinde trekking te houden onder alle legitieme, in aanmerking komende prijsaanspraken die niet zijn uitgereikt.

11. Geschillen: Behalve waar dit is verboden, stemt de deelnemer ermee in dat: (1) alle geschillen, aanspraken en vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze loterij of een getrokken prijs uitsluitend door de District Court for the Eastern District of Michigan (Southern Division) of de toepasselijke rechtbank in de staat Michigan in Oakland County in de VS en op individuele basis zullen worden afgehandeld en geen onderdeel zullen vormen van een groepsactie waarbij een rechtsvordering door meerdere benadeelden of slachtoffers wordt ingesteld; (2) alle vorderingen, vonnissen en toekenningen van schadevergoeding zullen worden beperkt tot de werkelijk gemaakte en contant betaalde kosten, met inbegrip van gemaakte kosten voor aanmelding voor deze loterij, maar in geen geval honoraria voor juridische bijstand; en (3) DE DEELNEMER IN GEEN ENKEL GEVAL INDIRECTE, PUNITIEVE, INCIDENTELE EN GEVOLGSCHADE EN ENIGE ANDERE SCHADEVERGOEDING MAG WORDEN TOEGEKEND, BEHALVE EEN VERGOEDING VAN DE WERKELIJK GEMAAKTE CONTANT BETAALDE KOSTEN, EN DE DEELNEMER DOET HIERBIJ AFSTAND DOET VAN ALLE RECHTEN OP DEZE GENOEMDE AANSPRAKEN EN ALLE RECHTEN OP VERMENIGVULDIGING OF ANDERE VERHOGING VAN SCHADEVERGOEDINGEN.  Alle problemen en vragen over de samenstelling, geldigheid, interpretatie en afdwingbaarheid van deze spelregels of de rechten en plichten van de deelnemer en sponsor in verband met de loterij zullen worden geregeld door en geïnterpreteerd conform de wet- en regelgeving van de Amerikaanse staat Michigan zonder een rechtsgebied of verwijzingsregels te kiezen (hetzij het rechtsgebied van de staat Michigan, hetzij een ander rechtsgebied) dat/die zou(den) leiden tot de toepassing van een andere wet- en regelgeving dan die van de Amerikaanse staat Michigan.

12. Persoonlijke gegevens van de deelnemer: Bij het lid worden van een panel verstrekt u bepaalde persoonlijke gegevens aan de sponsor, waaronder uw naam en een geldig e-mailadres.  Alle persoonlijke gegevens die u aan de sponsor verstrekt, worden opgeslagen in servers in de Verenigde Staten en zullen in overeenstemming met het privacybeleid van de sponsor worden behandeld. Ga naar http://akamai.eprizecdn.net/SurveySamplingInternational/Reward Terms & Privacy.pdf voor een panellijst in uw rechtsgebied. In beperkte mate zullen bepaalde gegevens in overeenstemming met het privacybeleid van de sponsor worden overgedragen aan de beheerder (privacybeleid beschikbaar op http://www.HelloWorld.com/privacy-policy). U hebt er recht op erover te worden geïnformeerd welke persoonlijke gegevens over u worden opgeslagen, met inbegrip van de oorsprong, de ontvanger of categorie ontvanger van de gegevens en het doel waarvoor deze gegevens worden opgeslagen.  U hebt eveneens het recht uw persoonlijke gegevens te bekijken, in te trekken en te corrigeren. U kunt een verzoek indienen om uw persoonlijke gegevens met betrekking tot de loterij in te zien, in te trekken en/of te corrigeren door een e-mail te verzenden met als onderwerp: "2017-2018 Survey Sampling International Prize Draw" aan privacy@surveysampling.com. De gegevens die in verband met het lidmaatschap van een panel zijn verstrekt, ontvangen of verzameld zullen op een server in de Verenigde Staten worden opgeslagen.  Door u te registreren voor een panel en akkoord te gaan met uw deelname aan de loterij verklaart u te weten dat uw gegevens worden geëxporteerd naar de Verenigde Staten van Amerika met als doel te worden gebruikt voor het beheer van deze loterij en de bijbehorende verwerking (met inbegrip van, maar niet beperkt tot het maken van een back-up en archivering) en geeft u daarvoor bij deze uw uitdrukkelijke toestemming. Persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt om contact op te nemen met een mogelijke winnaar en voor de uitreiking van de prijs. De sponsor is de beheerder en ontvanger van de gegevens. De servers waarop de persoonlijke gegevens worden opgeslagen, worden beheerd door de sponsor en/of de beheerder. De Amerikaanse overheid behoudt zich het recht voor op toegang tot de gegevens en eventuele verdere verwerking van die gegevens zonder gebonden te zijn aan uitvoerige juridische beperkingen (er kan bijv. onder de Amerikaanse wet- en regelgeving van de ‘initiatiefnemer’ en/of de ‘beheerder’ worden geëist dat ze persoonlijke gegevens delen met derde partijen zoals Amerikaanse overheidsinstanties). Onder bepaalde omstandigheden hebt u tevens het recht bezwaar te maken tegen de verzameling van gegevens. Een dergelijk bezwaar kunt u kenbaar maken door een brief te adresseren aan: 'Personal Information', c/o Survey Sampling International, LLC, 6 Research Drive, Shelton, CT 06484 U.S.A., Attn: Legal Department; of privacy@surveysampling.com. Waar van toepassing kunt u tevens aanvullende rechten ten aanzien van uw persoonlijke gegevens en privacy hebben onder de wet- en regelgeving van het rechtsgebied waarin u woont.

13. Scheidbaarheid: In het geval dat een van de bepalingen in deze ‘spelregels’ over een feit of omstandigheid om enige reden ongeldig, onwettig of niet-uitvoerbaar wordt verklaard door een rechtbank, arbitragecommissie of een andere rechtsbevoegde commissie, (a) blijft de geldigheid, wettigheid en uitvoerbaarheid van de betreffende regel onverminderd van kracht bij toepassing op alle andere specifieke feiten of onder alle andere omstandigheden; en (b) zal deze regel in de hoogst mogelijke mate worden afgedwongen.  Daarnaast zal in het geval een van de bepalingen in deze spelregels om enige reden geacht wordt te algemeen te zijn wat betreft de duur, geografische reikwijdte, activiteit of onderwerp, dit in die mate beperkend worden opgevat dat de betreffende bepaling afdwingbaar wordt geacht binnen het betreffende toepasselijke recht.

14.  Lijst met winnaars: Voor een lijst met winnaars gaat u naar http://bit.ly/2mE0Nqn. De lijst met winnaars wordt bekendgemaakt nadat alle winnaars op de hoogte zijn gebracht.

15. Klachten: Klachten over de prijstrekking kunnen worden gemeld door contact op te nemen met de sponsor op privacy@surveysampling.com. De sponsor zal naar alle redelijkheid moeite doen om zulke klachten binnen drie (3) weken te beantwoorden. Als een deelnemer van mening is dat zijn of haar klacht niet naar behoren is afgehandeld, kan hij of zij een klacht indienen bij: Kansspelautoriteit, Postbus 20301, 2500 EH Den Haag.

 

© 2017 HelloWorld, Inc. Alle rechten voorbehouden.
© 2017 Survey Sampling International, LLC.  Alle rechten voorbehouden.