Survey Sampling International, LLC en zijn moeder-, dochter- en gelieerde ondernemingen (gezamenlijk „SSI“) bieden oplossingen en technologieën voor het nemen van steekproeven voor enquêteonderzoek, bieden klanten toegang tot consumenten en business-to-business respondenten via internet, telefoon (zowel vast netwerk als draadloos/mobiel), posterijen en een verscheidenheid aan andere methodes. SSI bedient een breed scala van bedrijven met en zonder winstoogmerk, alsmede universiteiten en overheidsinstellingen. Dit privacybeleid beschrijft de inzameling, het gebruik en de openbaarmaking door SSI van persoonlijke gegevens of persoonlijk identificeerbare informatie („PII“) en andere informatie in het kader van SSI’s Services (zoals hierin bepaald). SSI’s Services bieden u de mogelijkheid om zich bij een panel (zoals hierin bepaald) aan te sluiten, deel te nemen aan enquêtes (ofwel als panellid of als niet-panellid), gebruik te maken van de websites die geassocieerd zijn met de panels, en beloningen en stimulansen, inclusief maar niet beperkt tot, inzendingen voor prijsvragen aangeboden naar aanleiding van een panellidmaatschap en/of de voltooiing van enquêtes (gezamenlijk „Services“). Enquêtes die worden beheerd door derden en de gegevens die in verband daarmee worden verzameld zijn niet onderworpen aan dit privacybeleid. Het inschrijven bij, gebruik maken van en toegang krijgen tot SSI’s Services is onderworpen aan de Algemene Voorwaarden van SSI. Uw gebruik van SSI’s Services is geheel vrijwillig en als gevolg daarvan wordt de verwerking van uw PII door SSI in het kader van de Services en dit privacybeleid met uw toestemming uitgevoerd. SSI streeft ernaar om zijn privacypraktijken in overeenstemming met de toepasselijke wetten, reglementen en regelgeving, en de normen van de toepasselijke markt en verenigingen voor enquêteonderzoek uit te voeren, inclusief maar niet beperkt tot CASRO en ESOMAR. Ter verduidelijking: dit privacybeleid is van toepassing op alle panels voor enquêteonderzoek van SSI, behalve wanneer panels een afzonderlijk privacybeleid hebben. In de meeste gevallen is SSI niet de opdrachtgever van de enquête en het enquête-instrument, en de resultaten van het onderzoek of de enquêtegegevens zijn het eigendom van de opdrachtgever van de enquête. Alle referenties aan "SSI" in dit privacybeleid verwijzen naar SSI en zijn moeder-, dochter- en gelieerde ondernemingen. Alle referenties aan "ons" of "we/wij" verwijzen naar SSI.

Alle PII wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten, waar de servers van SSI zich bevinden. Als u buiten de Verenigde Staten woont, zullen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen en geëxporteerd naar de Verenigde Staten en door akkoord te gaan met dit privacybeleid stemt u ermee in dat SSI uw gegevens, inclusief zonder beperking persoonlijke gegevens en gevoelige persoonlijke gegevens, naar de Verenigde Staten overbrengt en exporteert. SSI voldoet aan het Safe Harbor-kaderbesluit tussen de Verenigde Staten (US) en de Europese Unie („EU“) en tussen de Verenigde Staten en Zwitserland zoals beschreven door de Amerikaanse Department of Commerce met betrekking tot de inzameling, het gebruik en de opslag van persoonsgegevens uit lidstaten van de EU en Zwitserland. SSI heeft verklaard dat zij zich houdt aan de Safe Harbor-privacyprincipes met betrekking tot kennisgeving, keuze, overdracht, beveiliging, gegevensintegriteit, toegang en rechtshandhaving. Ga voor meer informatie over het Safe Harbor-programma, en om de certificatiepagina van SSI in te zien, naar http://www.export.gov/safeharbor/.

Voor de toepassing van dit privacybeleid, zal het begrip „PII“ ", zonder enige beperking omvatten uw naam, adres(sen), telefoonnummer(s) (met inbegrip van privé-, mobiel- en/of kantoornummer(s)), e-mailadres(sen), geboortedatum, het unieke identificatienummer dat wij u toewijzen (individueel een „UID“ en gezamenlijk "UID's"), rekeningnummers voor beloningen, loyaliteitspunten of bonussen, en gevoelige informatie (zoals hierin bepaald).

 

Welke informatie wordt er door SSI ingezameld en op welke wijze wordt de PII ingezameld en gebruikt?

1. Door u ingediende informatie

SSI verzamelt informatie van panelleden tijdens en na afloop van de inschrijving bij een panel, inclusief maar niet beperkt tot, tijdens de deelname aan een enquête en in verband met het ontvangen en verzilveren van beloningen en stimulansen. Wanneer u zich voor een panel inschrijft zal u gevraagd worden om bepaalde PII en demografische informatie te geven, inclusief maar niet beperkt tot uw naam, adres(sen), telefoonnummer(s) (met inbegrip van privé-, mobiel- en/of kantoornummer(s)), e-mailadres(sen), geboortedatum en beroep/opleiding en informatie over uw etnische afkomst en geslacht. In aanvulling op de inzameling van de hierboven genoemde PII, tijdens en na afloop van het inschrijvingsproces, kan u gevraagd worden om vrijwillig gevoelige informatie te verstrekken. &Gevoelige informatie betekent PII die informatie openbaart over uw gezondheid en medische aandoeningen, seksuele geaardheid of seksuele leven, politieke meningen/opvattingen, ras/etnische afkomst, religieuze en filosofische geloofsovertuigingen en een eventueel lidmaatschap van een vakvereniging. Gevoelige informatie wordt gebruikt om enquêtemogelijkheden op u af te stemmen. Ter verduidelijking: door het vrijwillig verstrekken van Gevoelige informatie aan SSI geeft u uitdrukkelijk toestemming dat de Gevoelige informatie door SSI naar de Verenigde Staten wordt overgedragen voor opslag en verwerking.

SSI verzamelt PII en Gevoelige informatie van niet-panelleden voorafgaande aan en tijdens de deelname aan een enquête.

U kunt inhoud of materiaal, inclusief maar niet beperkt tot foto's, video's en/of andere soortgelijke of gerelateerde inhoud of materialen indienen, uploaden of verzenden (Gebruikersinhoud). Als u Gebruikersinhoud indient in verband met SSI’s Services dan kan de Gebruikersinhoud publiekelijk beschikbaar gesteld worden en kan deze gedeeld worden met derden, inclusief maar niet beperkt tot klanten van SSI, klanten van de klanten van SSI en externe dienstverleners. Gebruikersinhoud dient alleen audio, video, afbeeldingen of de gelijkenis van de persoon die de Gebruikersinhoud indient te zijn, en mag geen inhoud bevatten die auteursrechtelijk beschermd of het handelsmerk van derden is. Gebruikersinhoud mag geen audio, video, afbeeldingen of de gelijkenis van iemand anders dan de gebruiker bevatten noch PII van of over iemand anders dan die van de gebruiker. Als u informatie wilt over de identiteit van de opdrachtgever van een enquête waarin u foto's of video's indient, neem dan contact op met SSI zoals uiteengezet in dit privacybeleid. Om de specifieke enquête te kunnen identificeren, moet u SSI voorzien van uw e-mailadres en informatie over de specifieke enquête (bijv. enquêtenummer, enquête-onderwerp of -kwestie, datum waarop u de enquête hebt ingevuld, enz.).

2. Informatie ingezameld via geautomatiseerde middelen.

SSI kan ook automatisch bepaalde informatie verzamelen, zoals informatie over: (i) uw apparaat of computer en de mogelijkheden ervan, inclusief maar niet beperkt tot, het besturingssysteem, de toepassingen of programma's op uw apparaat of computer, IP-adres, producent van het apparaat, type apparaat, tijdzone, netwerkstatus, type browser, identificatiecode browser, uniek identificatienummer apparaat, gebruikers-ID netwerkaanbieder (een uniek nummer dat door uw netwerkaanbieder aan u is toegewezen), besturingsadres voor mediatoegang, internationale identiteit mobiele apparatuur, plaatselijke en andere informatie die alleen of in combinatie kunnen worden gebruikt om het apparaat of computer te identificeren; en (ii) uw activiteiten in verband met SSI’s Services, inclusief maar niet beperkt tot, enquête-informatie en -antwoorden, beloningen, stimulansen en informatie uit prijsvragen. Specifieke voorbeelden van dit soort informatie en de technologie die dit inzamelt staan hieronder vermeld:

Informatie over social media. U kunt de mogelijkheid aangeboden krijgen om toegang te krijgen tot SSI’s Services via het social mediaplatform van een derde. Als u voor een dergelijke optie kiest, dan kan SSI bepaalde profielinformatie die in uw account van het social mediaplatform is opgeslagen, verzamelen.

Cookies.

SSI’s gebruik van cookies in het algemeen.

Cookies zijn kleine bestanden die bepaalde gegevens op een apparaat of computer opslaan. SSI kan sessie- en blijvende cookies voor verschillende doeleinden gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot het leveren van een betere enquête-ervaring, kwaliteitscontrole, validering, het in staat stellen of vergemakkelijken van deelname aan een enquête, het navolgen van voltooide enquêtes of andere voltooide handelingen en voor de opsporing en/of preventie van fraude. Sessiecookies verlopen wanneer u uw browser sluit. Blijvende cookies blijven op uw apparaat of computer voor onbepaalde tijd of totdat ze verwijderd worden.

Gebruik van cookies door onderaannemers in het algemeen.

SSI maakt gebruik van derden om diensten en bepaalde functies aan SSI te leveren, inclusief maar niet beperkt tot diensten voor de opsporing van fraude. SSI maakt gebruik van overeenkomsten met dergelijke derden om hun gebruik van cookies te beheren en beperken tot de beperkte doeleinden zoals uiteengezet in de overeenkomsten.

Retargeting

SSI kan van tijd tot tijd derden inhuren om ofwel reclame te tonen op een of meerdere websites van SSI of om de reclame van SSI op andere websites te beheren (bijvoorbeeld op sociale mediasites). Externe partner(s) van SSI kunnen technologieën zoals cookies of identificerende gegevenselementen gebruiken om informatie te verzamelen over uw activiteiten op de website(s) van SSI en/of op andere websites teneinde: (i) u te voorzien van reclame over SSI en zijn diensten en/of (ii) SSI te assisteren in het ontwikkelen van marketing- en reclamecampagnes die zijn ontworpen voor personen met een sociaal en demografisch profiel dat vergelijkbaar is met uw sociale en demografische profiel. Als SSI een retargetingprogramma gebruikt en u niet wilt niet deelnemen aan dit retargetingprogramma, dan kunt u zich afmelden via het toepasselijke proces voor het uitschakelen van cookies zoals uiteengezet in dit privacybeleid of in de afzonderlijke cookieverklaring van SSI, of door u binnen de advertentie zelf af te melden. Houd er rekening mee dat als u zich uitschrijft voor cookies zoals beschreven in dit privacybeleid u niet bent afgemeld voor het ontvangen van advertenties en u zult algemene reclame blijven ontvangen.

SSI’s doeltreffendheidsprogramma voor internetreclame.

In verband met SSI’s doeltreffendheidsprogramma voor internetreclame kunt u deelnemen aan enquêtes met betrekking tot specifieke advertenties en promotionele acties die SSI voor haar klanten test. Om het voltooien van deze enquêtes te vergemakkelijken kunnen klanten van SSI cookies, plaatselijk gedeelde/opgeslagen objecten, flash-cookies en/of andere gerelateerde technologieën (elk een Externe Technologie en gezamenlijk Externe Technologieën). schrijven, plaatsen of lezen. De Externe Technologieën kunnen op verschillende locaties, inclusief maar niet beperkt tot SSI’s servers of systemen geschreven, geplaatst of gelezen worden. Als u deelneemt, zal uw UID in de Externe Technologie worden opgeslagen of ermee geassocieerd worden, waardoor u in staat gesteld zult worden om opnieuw benaderd te worden over internetreclame en promotionele acties op internet en de klanten van SSI zullen gebruikmaken van de Externe Technologie om te bepalen of u een internetreclame of -promotie gezien heeft, erop geklikt heeft of er op enige andere wijze op gereageerd heeft. Als u met een internetreclame of -promotie hebt gecommuniceerd, dan zal SSI’s klant uw UID en de specifieke enquête naar SSI sturen en SSI zal u de mogelijkheid bieden om de enquête te voltooien. Bovendien, als u deelneemt, kan SSI uw UID en gegevens die eerder door SSI ingezameld zijn, inclusief maar niet beperkt tot, leeftijd, geslacht, inkomen, aantal mensen in uw huishouden, onderwijs/opleiding en arbeidspositie, (Meetgegevens Publiek), met derden delen, inclusief, zonder beperking, onderaannemers van SSI, partners en/of klanten voor het rapportagedoel van publieksmetingen over advertenties, campagnes en websites die u bezoekt, bekijkt en/of waar u op klikt. De Meetgegevens Publiek zullen gebruikt worden bij de creatie, ontwikkeling en implementatie van websites, internetreclame en andere internet- en digitale mediafuncties, functionaliteiten en campagnes. De Meetgegevens Publiek kunnen met derden gedeeld worden in een enkelvoudige samenvattingsvorm (bijv. individueel respondentenniveau) of in een geaggregeerde vorm (bijv. een groep respondenten). In het kader van het doeltreffendheidsprogramma voor internetreclame van SSI kunnen cookies en/of andere soortgelijke technologie en apparaatherkenningstekens (bijv. IDFA's, AAID's, enz.) worden gebruikt voor het richten van reclame op personen.

Als u buiten de Europese Unie woonachtig bent en u hebt niet eerder toestemming gegeven om deel te nemen aan het doeltreffendheidsprogramma voor internetreclame vanaf de datum van inwerkingtreding van dit privacybeleid, dan geeft u hierbij uw toestemming om deel te nemen.

Kennisgeving inzake cookies: SSI respecteert uw privacy. Hieronder staat een lijst met cookies die door SSI en/of haar partners, klanten en/of onderaannemers in samenhang met hun Services worden geplaatst of toegepast. Voor bepaalde cookies wordt er geen opt-outmechanisme aangeboden. Voor de cookies met een opt-outmechanisme kunt u voor een opt-out kiezen door op de hieronder verstrekte link te klikken of door naar de website te gaan en de opt-outinstructies op te volgen.

A. Essentiële:
Geen opt-out aangeboden

Essentiële
Er is geen mogelijkheid om deze cookies af te wijzen
SSI-ASPXAUTH Sessiecookie
ANYSSIDOMAIN#lang Geeft de gewenste taal weer
ASP.NET_SessionId Sessiecookie
ISIStest Imperium RelevantID
JSESSIONID NewRelic Performance Monitoring - Sessiecookie
PHPSESSID FraudLogix Fraudepreventie
PHPSESSID Sessiecookie
Sessie Sessiecookie
RVIDExtId Imperium RelevantID
RVIDExtId Imperium RelevantID
__EC_TEST__ Imperium RelevantID
dkp___id DubKnowledgeRouting
sfcRelevantId Imperium RelevantID
thx_guid ThreatMetrix


B. Reclame
Zie opt-out instructies via onderstaande links

ComScore Doeltreffendheidsprogramma voor internetreclame http://www.voicefive.com/preferences.aspx
Dynamic Logic Doeltreffendheidsprogramma voor internetreclame http://www.safecount.net/viewyourcookiesinformation_optinout.php
Facebook voor Developers Doeltreffendheidsprogramma voor internetreclame

http://www.aboutads.info/choices/

GWI Doeltreffendheidsprogramma voor internetreclame https://www.globalwebindex.net/gwiq/opt-out
HotTraffic/DMAi Doeltreffendheidsprogramma voor internetreclame http://n01d01.cumulus-cloud.com/ssi/optout.php
InsightExpress Doeltreffendheidsprogramma voor internetreclame https://www.opinion-central.com/optedout.asp
MSI Doeltreffendheidsprogramma voor internetreclame http://msi-aci.com/dotdata/track/msiaci/optout
Nielsen Doeltreffendheidsprogramma voor internetreclame http://www.nielsen-online.com/corp.jsp?section=leg_prs&nav=1
Quantcast Ontwikkeling van online “look alike”-cohorten en -doelgroepanalyses https://www.quantcast.com/opt-out/
Turn Doeltreffendheidsprogramma voor internetreclame http://www.turn.com/trust/customer-opt-out
YouTube Advertentie-targeting http://www.google.com/settings/ads/onweb/


C. Analyse
U kunt zich afmelden via http://www.aboutads.info/choices/

Analyse en maatwerk

U kunt zich afmelden via http://www.aboutads.info/choices/
Google Analytics Advertentie-targeting, analyse/meting, optimalisatie

Logbestanden. SSI’s Services kunnen automatisch bepaalde informatie inzamelen en in logbestanden opslaan, inclusief maar niet beperkt tot beschikbare informatie uit uw webbrowser, inclusief maar niet beperkt tot IP-adressen, type browser, internetprovider, doorverwijzende/verlatende pagina's, besturingssysteem, datum/tijd-stempel en clickstreamgegevens.

Digitale vingerafdrukken. Over het algemeen geven digitale vingerafdrukken een unieke identificatiecode aan uw apparaat of computer op basis van de technische instellingen, kenmerken en het IP-adres van uw apparaat of computer. SSI maakt gebruik van technologie voor digitale vingerafdrukken voor kwaliteitscontrole en validatiedoeleinden en het opsporen en voorkomen van fraude, inclusief maar niet beperkt tot het identificeren van duplicaat- of frauduleuze respondenten. SSI kan digitale vingerafdrukken direct of via een externe aanbieder implementeren en gebruiken.

Watermerken. Over het algemeen betekent watermerken het plaatsen van een technologie of bestand op uw apparaat of computer om vast te stellen dat het eerder gebruikt werd voor het inschrijven bij of toegang verkrijgen tot SSI’s Services. Het watermerken wordt gebruikt voor kwaliteitscontrole en validatiedoeleinden en het opsporen en/of voorkomen van fraude. SSI kan zich direct of indirect via externe leveranciers bezighouden met watermerkactiviteiten.

SSI’s Do Not Track-kennisgeving. Do Not Track („DNT“) is een instelling van uw browser die u kunt selecteren om websites die u bezoekt op de hoogte te stellen van het feit dat u niet wilt dat de websites bepaalde gegevens over u inzamelen. SSI reageert niet op DNT-signalen. Als u bezwaar heeft tegen SSI's houding ten opzichte van DNT-signalen, kunt u ervoor kiezen om van de deelname aan of het gebruik van SSI's services af te zien (opt-out). Zie onderstaande informatie.

In verband met SSI's doeltreffendheidsprogramma voor internetreclame geeft SSI toestemming aan onderaannemers, partners en/of klanten van SSI om Externe Technologieën te plaatsen, zetten en/of schrijven met als doel het vergemakkelijken van het meten van het publiek en de enquête-activiteiten voor het herinneren van reclames. SSI is niet verantwoordelijk voor de naleving van en de reactie op DNT-signalen van derden. Lees voor meer informatie over SSI's doeltreffendheidsprogramma voor internetreclame het cookiesgedeelte van dit privacybeleid.

3. Informatie ingezameld via derden.

SSI kan PII en demografische en/of profielinformatie verkrijgen via derden, inclusief maar niet beperkt tot bureaus voor informatiediensten, gegevensbrokers, andere leveranciers van steekproeven, partners in loyaliteitsprogramma's en/of sociale mediaplatformen. SSI kan de PII voor verschillende doeleinden gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot het valideren van informatie, het toevoegen van informatie, het opsporen van fraude, het identificeren van enquêtes die voor u van belang kunnen zijn, het vergemakkelijken van het toekennen van een beloning of bonus voor uw voltooiing van enquêtes, en/of het eenmalig toezenden van een e-mail om u uit te nodigen om deel te nemen aan een enquête en/of toe te treden tot een panel.

4. SSI’s gebruik van informatie.

Naast andere doeleinden zoals uiteengezet in dit privacybeleid, gebruikt SSI de informatie die door SSI’s Services is ingezameld als volgt: (i) om met u te communiceren met betrekking tot uw lidmaatschap van een panel; (ii) om met u te communiceren met betrekking tot uw deelname aan (een) enquête(s); (iii) om enquêtemogelijkheden op u af te stemmen; (iv) om u kennisgevingen toe te zenden inzake enquêtemogelijkheden; (v) om aan alle juridische verplichtingen, inclusief maar niet beperkt tot fiscale verplichtingen te voldoen; (vi) om SSI’s programma's voor beloningen en stimulansen te beheren en om uw verzoek voor beloningen en stimulansen te vervullen; (vii) om uw deelname aan SSI’s prijsvragen en promotionele acties te vergemakkelijken en om met u te communiceren over dergelijke deelnames; (viii) om de SSI-dossiers bij te werken; (ix) om te voldoen aan eventuele verplichtingen of eisen met betrekking tot informatieonderdrukking; (x) voor het opsporen en/of voorkomen van fraude; en (xi) zoals anderszins toegestaan krachtens dit privacybeleid of zoals anderszins door u is toegestaan.


Welke mededelingen zal ik via SSI’s Services ontvangen?

SSI en/of SSI’s vertegenwoordigers, verwerkers en/of leveranciers of onderaannemers kunnen contact met u opnemen of met u op de volgende wijze communiceren:

1. Via "push"-mededelingen of SMS/tekst-berichten, als u uitdrukkelijk toestemming geeft om dergelijke communicatie met betrekking tot deelname aan enquêtes te ontvangen.

2. Via e-mailcommunicatie met als doel om: (i) u enquête-uitnodigingen toe te sturen, (ii) met u over uw deelname aan een enquête te communiceren (verleden, heden en/of toekomstig), (iii) u informatie te geven over beloningen en stimulansen, inlichtingen en/of aflossing, (iv) u nieuwsbrieven toe te sturen, (v) u kennisgevingen toe te sturen die wij krachtens de wet of dit beleid moeten toesturen, (vi) met u te communiceren over prijsvragen of promotionele acties met prijstrekkingen, inclusief maar niet beperkt tot winnende inzendingen voor dergelijke prijsvragen of prijstrekkingen, en (vii) om eventuele vragen die wij van u ontvangen te beantwoorden.

3. Telefonisch met als doel om: (i) u enquête-uitnodigingen toe te sturen, (ii) met u over uw deelname aan een enquête te communiceren (verleden, heden en/of toekomstig), (iii) u informatie te geven over beloningen en stimulansen, inlichtingen en/of aflossing, (iv) u nieuwsbrieven toe te sturen, (v) u kennisgevingen toe te sturen die wij krachtens de wet of dit beleid moeten toesturen, (vi) met u te communiceren over prijsvragen of promotionele acties met prijstrekkingen, inclusief maar niet beperkt tot winnende inzendingen voor dergelijke prijsvragen of prijstrekkingen, en (vii) om eventuele vragen die wij van u ontvangen te beantwoorden. Bovendien kan SSI het kantoor- of privénummer dat u bij de inschrijving voor een panel of bij de voltooiing van SSI’s business-to-business profielschetser verstrekt heeft, gebruiken om u te bellen voor het verifiëren van: (a) uw kwalificatie voor enquêtes ontworpen voor personen die werkzaam zijn in bepaalde professionele of bedrijfsfuncties of capaciteiten, en/of (b) uw inschrijving of kwalificatie voor enquêtepanels, specifiek ontworpen voor personen die werkzaam zijn in bepaalde beroepen. Het verificatieproces kan het controleren van informatie of gegevens omvatten die u voorheen aan SSI verstrekt of gegeven heeft.


Deelt SSI de PII en andere informatie die is ingezameld via SSI’s Services met derden?

SSI zal PII en andere informatie ingezameld via SSI’s Services als volgt met derden delen:

1. Met uw toestemming, anders dan uw toestemming voor het inzamelen en delen zoals beschreven in het privacybeleid en in het bijzonder in deze paragraaf.

2. Krachtens de toepasselijke wetgeving of in reactie op een dagvaarding of een gerechtelijk bevel of op aanvraag van een overheidsinstantie.

3. Om rechtsvorderingen van een individu of van SSI vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, inclusief maar niet beperkt tot het beschermen van de veiligheid van het individu of om de rechten en/of het eigendom van SSI te beschermen.

4. Tussen de verschillende panels indien u zich voor meer dan één panel heeft ingeschreven.

5. Aan de moeder-, dochter- of gelieerde onderneming van SSI: (i) in het geval van een herorganisatie of herstructurering, of (ii) voor het gebruik en de verwerking overeenkomstig dit privacybeleid of zoals door u is toegestaan.

6. Voor het machtigen van vertegenwoordigers en/of onderaannemers van SSI of klanten van SSI, die diensten leveren, inclusief maar niet beperkt tot het toevoegen van gegevens, het valideren van gegevens, het opsporen en/of voorkomen van fraude, het afstemmen van databanken, het coderen, het segmenteren van gegevens en diensten met betrekking tot beloningen, stimulansen en prijsvragen.

7. Aan een klant voor aanwendingen die verband houden met beperkt marktonderzoek, inclusief maar niet beperkt tot modellering, validering, detectie en/of preventie van fraude, het toevoegen van gegevens, segmentatie van databanken, aflossing van, vervulling van, en/of deelname aan beloningen, stimulansen of prijsvragen in verband met uw deelname aan of voltooiing van een enquête.

8. In verband met een wijziging van eigendom of beheer, inclusief maar niet beperkt tot een fusie of overname van een deel of alle bedrijfsactiva van SSI, vooropgesteld dat de ontvangende partij akkoord gaat om de beveiliging, integriteit en vertrouwelijkheid van de PII te gebruiken, beschermen en onderhouden in overeenstemming met dit privacybeleid.

9. Aan de partners van SSI die stimulansen bieden voor het gebruik van SSI's Services, enkel en alleen voor het gebruik door de partners in verband met hun programma's voor stimulansen en hun gebruiksvoorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot het crediteren van ledenaccounts die door de partners onderhouden worden, namens de personen die gebruikmaken van of deelnemen aan SSI's Services.

10. Zoals anderszins is toegestaan krachtens dit privacybeleid.

Bovendien worden UID's en informatie ingezameld via geautomatiseerde middelen verstrekt aan derden, inclusief maar niet beperkt tot klanten, partners, vertegenwoordigers en/of leveranciers voor verschillende doeleinden inclusief maar niet beperkt tot het identificeren van de respondenten voor het opnieuw benaderen voor enquêtes of communicatie, opsporen en/of voorkomen van fraude, afstemmen van databanken, valideren en toevoegen van gegevens, coderen, segmenteren van gegevens en diensten met betrekking tot beloningen, stimulansen, prijsvragen of promotie-gerelateerde diensten, en/of de ontwikkeling van geaggregeerde gegevensinzichten aangaande onze enquêterespondenten en het toegang bieden aan een klant om deze geaggregeerde gegevensinzichten te gebruiken.

Met betrekking tot de informatie ingezameld via SSI’s Services zal SSI enquêtegegevens en -antwoorden in geaggregeerde vorm aan klanten van SSI verstrekken zonder dat daarbij PII wordt onthuld, met uitzondering van de UID. Als u vrijwillig PII verstrekt in verband met uw enquêteantwoorden en SSI verzamelt de enquêteantwoorden, dan zal SSI de enquêteantwoorden, de UID en de PII die vrijwillig verstrekt worden aan de klant van SSI overdragen. Bovendien kan SSI geografische en/of demografische gegevens die door SSI tijdens uw inschrijving of door middel van bepaalde profielvragen die door SSI gesteld worden, delen. Dergelijke gegevens mogen met derden in een enkelvoudige samenvattingsvorm (bijv. individueel respondentenniveau) of in een geaggregeerde vorm (bijv. een groep respondenten) gedeeld worden.

Over het algemeen worden de openbaarmakingen van PII door SSI aan derden, met uitzondering van openbaarmakingen van UID's, uitgevoerd krachtens een schriftelijke overeenkomst tussen SSI en de derde, die, onder andere, het gebruik van de PII beperkt en vereist dat het gebruik van de PII plaatsvindt overeenkomstig dit privacybeleid. SSI kan toestaan dat een klant rechtstreeks PII van de respondenten inzamelt. De openbaarmaking is vrijwillig en voorafgaande aan de inzameling is de klant verplicht om een schriftelijke overeenkomst met SSI aan te gaan die onder andere het gebruik van de PII beperkt.


Wat gebeurt er als ik een vriend over SSI’s Services wil vertellen?

Als u een vriend over SSI’s Services wilt vertellen dan kunt u gebruik maken van SSI’s vertel-een-vriend-functionaliteit. Om de vertel-een-vriend-functionaliteit te gebruiken, moet u SSI’s internetformulier invullen waar u gevraagd wordt om uw naam en e-mailadres in te vullen. SSI zal u een e-mail toesturen met een link naar de inschrijvingspagina van SSI. U kunt de link vervolgens naar uw vriend doorsturen.


Maakt SSI gebruik van derden om personen te werven die gebruik zullen maken van SSI’s Services?

SSI kan gebruikmaken van derden om personen aan te werven die gebruik zullen maken van SSI’s Services, inclusief maar niet beperkt tot het inschrijven bij een panel of het deelnemen aan een enquête. De wervingsactiviteiten kunnen, zonder beperking, inhouden dat de derde partij banners of advertenties op websites plaatst of dat deze e-mailberichten verzendt die de mogelijkheid bieden om zich bij een panel in te schrijven of deel te nemen aan een enquête. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op PII wanneer SSI de PII daadwerkelijk inzamelt en heeft geen betrekking op of is niet van toepassing op de wervingsactiviteiten van een derde.


Hoe kan ik ervoor kiezen dat bepaalde informatie niet wordt ingezameld en/of gebruikt?

Er zijn verschillende opt-outmogelijkheden voor gebruikers van SSI’s Services:

Panelleden kunnen voor een opt-out kiezen door: (i) de instructies op te volgen die in uw ledenaccount staan beschreven; (ii) door op de afmeldlink te klikken die in de enquête-uitnodiging is opgenomen en door de instructies op de opt-outwebpagina op te volgen; of (iii) door contact met ons op te nemen zoals hieronder is uiteengezet.

U kunt ervoor kiezen om niet langer e-mailberichten te ontvangen, door te klikken op de afmeldlink in een van de e-mails die u van ons ontvangen heeft of door contact met ons op te nemen zoals hieronder is uiteengezet.

Om cookies die gebruikt worden in samenhang met het doeltreffendheidsprogramma voor internetreclame te verwijderen of u hiervoor uit te schrijven, kunt u de paragraaf over cookies in dit privacybeleid doorlezen en/of de afzonderlijke cookieverklaring van SSI lezen.

U kunt ervoor kiezen om uw profielinformatie van het sociale mediaplatform niet te delen door uw voorkeurs-/profielinstellingen van het sociale mediaplatform met betrekking tot het delen van gegevens met derden te wijzigen.

Om alle door SSI ingezamelde informatie te verwijderen, moet u contact opnemen met SSI zoals hieronder is uiteengezet.


Hoe lang bewaart SSI mijn PII en andere informatie?

SSI zal PII en andere informatie met betrekking tot uw gebruik van de Services bewaren gedurende uw gebruik van de Services en één (1) jaar daarna of gedurende de periode zoals wettelijk vereist of toegestaan is.


Hoe kan ik toegang verkrijgen tot de PII en andere informatie die over mij ingezameld is?

U kunt een verzoek indienen om toegang te krijgen om uw PII in te zien, te corrigeren, te verwijderen of bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw PII door contact met ons op te nemen zoals hieronder is uiteengezet.


Verzamelt SSI ook gegevens over kinderen?

SSI is van mening dat het belangrijk is om de privacy van kinderen op internet te beschermen. Als gevolg hiervan voldoet SSI aan de van toepassing zijnde wetten en regels inzake de bescherming van de privacy van kinderen, inclusief maar niet beperkt tot de Amerikaans Children's Online Privacy Protection Act van 1998 (zoals gewijzigd). SSI neemt zorgvuldig zowel privacykwesties als de bezorgdheid van ouders in acht inzake enquêtes die betrekking hebben op personen jonger dan achttien (18) jaar. Bepaalde landen waar SSI actief is en waar een panel gehouden wordt, kunnen een leeftijdsgrens voorschrijven waarvoor ouderlijke goedkeuring voor het verzamelen van PII vereist is. SSI's Services zijn niet ontworpen of bedoeld voor gebruik door personen die onder dergelijke leeftijdsgrenzen vallen. SSI verzamelt niet bewust PII van personen die onder dergelijke leeftijdsgrenzen vallen. Als SSI zich ervan bewust wordt dat het ongewild PII ingezameld heeft van een persoon die onder een dergelijke leeftijdsgrens valt, dan zal SSI dergelijke PII onmiddellijk verwijderen. Bijvoorbeeld in de Verenigde Staten zijn SSI's Services niet ontworpen of bedoeld voor gebruik door personen jonger dan dertien (13) jaar en SSI verzamelt niet bewust PII van iemand onder de leeftijd van dertien (13). Ouders, verzorgers of andere personen met ouderlijke rechten worden aangemoedigd om contact op te nemen met SSI, zoals hieronder uiteengezet, om dit privacybeleid te bespreken evenals hun recht op toegang, evaluatie, correctie, verwijdering van de PII van of over hun kind(eren), of om bezwaar te maken tegen de verwerking hiervan.


Welke veiligheidsmaatregelen zijn er beschikbaar voor de PII en de andere informatie die via de Services wordt ingezameld?

SSI handhaaft passende technische, administratieve en fysieke veiligheidsmaatregelen om PII en andere informatie die wordt openbaar gemaakt of ingezameld door SSI, te beschermen. SSI controleert, houdt toezicht op en evalueert regelmatig haar privacypraktijken en beveiligingssystemen. Niettegenstaande het voorgaande zijn transmissies via internet en/of een mobiel netwerk nooit honderd procent (100%) veilig en SSI geeft geen garantie voor de veiligheid van transmissies. SSI is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten door personen gemaakt tijdens het indienen van PII bij SSI.


Met wie kan ik contact opnemen met vragen of klachten over dit privacybeleid?

Vragen of klachten, in het algemeen.

Als u vragen of klachten hebt met betrekking tot SSI’s privacypraktijken en/of dit privacybeleid of als u een opt-outverzoek bij SSI wilt indienen, of u wilt gebruikmaken van uw recht om toegang te krijgen tot uw PII, deze corrigeren, verwijderen of bezwaar aantekenen tegen de verwerking ervan, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via privacy@surveysampling.com. SSI’s juridische afdeling is verantwoordelijk voor de naleving door de onderneming van dit privacybeleid.

Handhaving

IIn overeenstemming met de Safe Harbor Principles tussen de VS-EU en de VS-Zwitserland verbindt SSI zich ertoe klachten over de privacy van onze consumenten en onze verzameling of het gebruik van persoonlijke informatie van consumenten op te lossen. Inwoners van de EU-lidstaten of Zwitserland met vragen of klachten over het privacybeleid moeten eerst contact opnemen met SSI via:

Legal Department
Survey Sampling International, LLC
6 Research Drive, Shelton, Connecticut 06484 EE. UU.
p: (203) 567-7200/e: privacy@surveysampling.com

SSI heeft verder toegezegd onopgeloste privacyklachten onder de Safe Harbor Privacy Principles met de VS-EU en VS-Zwitserland te zullen verwijzen naar een onafhankelijke geschillenregeling, het SAFE HARBOR-programma van CASRO. Als u geen tijdige erkenning van uw klacht ontvangt, of als uw klacht niet naar tevredenheid wordt beantwoord door SSI, ga dan naar de website van het CASRO SAFE HARBOR PROGRAMMA op https://www.casro.org/?complaintcasrosh, voor meer informatie en om een klacht in te dienen.


Zijn er bedrijven binnen de SSI Group die PII mogen verzamelen, opslaan en verwerken?

Ja, zie de onderstaande lijst van bedrijven:

 • Survey Sampling Europe BV - Weena 161, 3013 CK Rotterdam, Netherlands.

 • Survey Sampling Bulgaria EOOD - Triaditza area, #82, Patriarh Evtimii street, 1463, Sofia, Bulgaria.

 • SSI Denmark ApS – Frederiksholms Kanal 4B, DK-1220, Copenhagen K Copenhagen.

 • Survey Sampling France SASU - 22 rue de Dunkerque, 75010 Paris, France.

 • Survey Sampling Germany GmbH - Kaiserstrasse 13, 60311 Frankfurt am Main, Deutschland.

 • Survey Sampling RO S.R.L. - 12 Popa Sapca Street, Timisoara 300057.

 • Survey Sampling Spain S.L. - C/ Carranza, 25, 2ª planta, 28004, Madrid, Spain.

 • SSI Sweden AB - Drakens Gränd 8, 111 30 Stockholm, Sweden.

 • Survey Sampling UK Ltd. – India House, 2nd Floor 45 Curlew Street London SEI 2nd United Kingdom.

 • Survey Sampling Hong Kong Ltd. – 6/F, Hollywood Centre, 233 Hollywood Road, Sheung Wan, Hong Kong.

 • SSI Beijing Co. Ltd. – CBD International Mansion, Room 901A, No. 16 Yongandongli, Chaoyang District, Beijing 100022, China.

 • Survey Sampling Australia Pty. Ltd. – Level 11, 131 York Street, Syndey NSW 2000, Australia.

 • Survey Sampling Singapore PTE Ltd. - #58 Republic Plaza, 9 Raffles Place, Singapore 048619.

 • Survey Sampling International Services Company S.De R.L. De C.V. – Cordoba 42, Piso 9, Col. Roma Norte/Del. Cuauhtemoc, Mexico, D.F. 06700.

 • Survey Sampling Korea Ltd. – Level 4, 27-8, Gukjegeumyung-ro 8-gil Yeongdeungpo-gu, Seoul Korea 150-998.

 • Survey Sampling Japan GK – 3F KK Building, I-8-5, Shinkawa, Chuo-Ku, 104-0033, Tokyo, Japan.

 • SSI Do Brasil Pesquisa de Mercado Ltda. – Rua das Olimpiadas, 205 – 40 ander 04551-000, Sao Paulo, Brasil.

 • SSI Philippines Inc. – PIPC Bldg 7, MEPZ II, Basak, Lapu-Lapu, Cebu 6015, Philippines.

 • MRops Programming India Private Ltd. – 8th Floor, Block 1, My Home Hub, Madhapur, Hyderabad, TG 500081.

 • Mountain West Research Center L.C.

 • Survey Sampling Hungary Kft. – Csapo Street 42, 3rd Floor, 4032 Debrecen, Hungary.